ده فرنگ

دوره های خصوصی

تومان 1,990,000

تومان 2,100,000

تومان 2,300,000

تومان 2,500,000

دوره های نیمه خصوصی

تومان 490,000

تومان 490,000

تومان 590,000

تومان 590,000

Beyond
Oxford Word Skills (Basic)

تومان 200,000

Beyond Starter

تومان 200,000

Beyond Pre-intermediate

تومان 200,000

Beyond Elementary

تومان 200,000