ده فرنگ

Elementary

بعد از این دوره می توانید:

 • با عبارات مختلف در مورد علاقه مندی های خود صحبت کنید.
 • با استفاده از too و either موافقت کنید.
 • ضمایر مفعولی را به کار ببرید.
 • در هر سه زمان حال، آینده و گذشته صحبت کنید.
 • درباره ورزش، رژیم غذایی و سلامتی صحبت کنید.
 • زمان های استمراری گذشته و حال را استفاده کنید.
 • درباره بیماری ها صحبت کنید.
 • جملات مرکب با if و when بسازید.
 • درباره انواع جشن ها صحبت کنید.
 • تاریخ را بیان کنید.
 • درباره کودکی صحبت کنید.
 • با عبارات مختلف دیگران را نصیحت کنید.
 • آدرس بپرسید و آدرس بدهید.
 • درباره وسایل خانه و تمیز کردن خانه صحبت کنید.
 • با استفاده از صفات تفضیلی صحبت کنید.
 • از عهده ی مکالمات تلفنی برآیید.
 • ظاهر افراد را توصیف کنید.

Elementary is designed to carry students’ level in English proficiency from A1 to A2. Students who have met the basic goals of A1, are now ready to improve their English through this course. By the end of this course, students will be able to make basic sentences, communicate in everyday dialogue and pronounce words in an understandable way. This course, like other Dehfarang courses, will cover a main book (Touchstone 2) as well as some units from OWS. There are hundreds of questions with answers and hours of videos in this course. Also, there are 12 one-hour online sessions with professional teachers after each unite of the course.

بعد از این دوره می توانید:

 • با عبارات مختلف در مورد علاقه مندی های خود صحبت کنید.
 • با استفاده از too و either موافقت کنید.
 • ضمایر مفعولی را به کار ببرید.
 • در هر سه زمان حال، آینده و گذشته صحبت کنید.
 • درباره ورزش، رژیم غذایی و سلامتی صحبت کنید.
 • زمان های استمراری گذشته و حال را استفاده کنید.
 • درباره بیماری ها صحبت کنید.
 • جملات مرکب با if و when بسازید.
 • درباره انواع جشن ها صحبت کنید.
 • تاریخ را بیان کنید.
 • درباره کودکی صحبت کنید.
 • با عبارات مختلف دیگران را نصیحت کنید.
 • آدرس بپرسید و آدرس بدهید.
 • درباره وسایل خانه و تمیز کردن خانه صحبت کنید.
 • با استفاده از صفات تفضیلی صحبت کنید.
 • از عهده ی مکالمات تلفنی برآیید.
 • ظاهر افراد را توصیف کنید.